پنجاه سال موسیقی ایران
 
2 عدد dvd شامل مجموعه پنجاه سال موسيقي ايران فقط 1500 تومان.(سفارش در نظرات)

note

به در خواست تعداد كثيري از دوستان حدود 100 نت تصنيف براي سنتور

۱- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۱ – نگارش محسن غلامی

۲- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۲ – نگارش محسن غلامی

۳- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۳ – نگارش محسن غلامی

۴- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۴ – نگارش محسن غلامی

۵- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۵ – نگارش محسن غلامی

۶- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۶ – نگارش محسن غلامی

۷- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۷ – نگارش محسن غلامی

۸- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۸ – نگارش محسن غلامی

۹- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۹ – نگارش محسن غلامی

۱۰- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۱۰ – نگارش محسن غلامی

۱۱- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۱۱ – نگارش محسن غلامی

۱۲- استاد علی تجویدی – رقص پروانه – نگارش محسن غلامی (تنظیم برای سنتور)

۱۳- اردوان کامکار – ناشکیبا (تکنوازی سنتور در دستگاه شور) گردآوری محسن غلامی

۱۴- اردوان کامکار- ماهی برای سال نو – تکنوازی سنتور در دستکاه شور- گردآوری محسن غلامی

۱۵- استاد کیوان ساکت – موج – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۱۶- استاد کیوان ساکت – کرانه – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۱۷- استاد کیوان ساکت – افسوس – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۱۸- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب شور- تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۱۹- استاد کیوان ساکت – بهاران ( شور) – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۰- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب نوا – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۱- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب افشاری – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۲- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب بیداد – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۳- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب بیات راجه – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۴- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب اصفهان – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۵- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب سه گاه  ۱ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۶- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب سه گاه ۲ – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۲۷- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب مخالف سه گاه  – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۲۸- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب بیات ترک – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۲۹- استاد کیوان ساکت – سبکبال – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۳۰- استاد کیوان ساکت – غمگنانه – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۳۱- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب همایون – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۳۲- استاد کیوان ساکت – دل انگیز (ماهور) – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۳۳- اردوان کامکار – آواز دشتی برای سنتور – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۳۴- اردوان کامکار – چهارمضراب شور – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۳۵- اردوان کامکار – اضطراب در اصفهان دو – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۳۶- اردوان کامکار – تکنوازی سنتور در نوا – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۳۷- اردوان کامکار – ضربی شور – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۳۸- استاد کیوان ساکت – بهاران (قسمت اول) – تنظیم در شور سل برای سنتور (محسن غلامی)

۳۹- استاداسدالله ملک – چهارمضراب شور – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۰- استاداسدالله ملک – نغمه های رویایی – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۱- بهنام مناهجی – پیش درآمد بیات ترک – نگارش نت (محسن غلامی)

۴۲- پرویز یاحقی – پیش درآمد شور – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۳- پرویز یاحقی – چهارمضراب شور – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۴- پرویز یاحقی – ضربی دشتی – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۵- مجید وفادار – به سوی تو – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۶- کامکارها – ترانه کردی شماره ۱ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۷- کامکارها – ترانه کردی شماره ۲ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۸- کامکارها – ترانه کردی شماره ۳ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۹- کامکارها – ترانه کردی شماره ۴ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۵۰- کامکارها – ترانه کردی شماره ۵ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۵۱- کامکارها – ترانه کردی شماره ۶ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۵۲- کامکارها – ترانه کردی شماره ۷ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۵۳- کامکارها – ترانه کردی شماره ۸ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۵۴- کامکارها – ترانه کردی شماره ۹ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۵۵- بهنام مناهجی – لب خاموش – گردآوری (محسن غلامی)

۵۶- بهنام مناهجی – عارفانه – گردآوری (محسن غلامی)

۵۷- بهنام مناهجی – پیش درآمد ابوعطا – گردآوری (محسن غلامی)

۵۸- استاد فرامرز پایور – چهارمضراب دشتی – گردآوری (محسن غلامی)

۵۹- دکتر حسن شیرون – رنگ شور – گردآوری (محسن غلامی)

۶۰- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ ۱ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۱- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ ۲ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۲- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ ۳ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۳- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ ۴ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۴- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ ۵ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۵- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ ۶ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۶- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ – اصفهان ۱ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۷- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ – اصفهان ۲ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۸- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ – اصفهان ۳ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۹- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ – اصفهان ۴ – گردآوری (محسن غلامی)

۷۰- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ – شور ۱ – گردآوری (محسن غلامی)

۷۱- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ – شور ۲ – گردآوری (محسن غلامی)

۷۲- استاد فضل الله توکل – رویای بهار نارنج ۱ – گردآوری (محسن غلامی)

۷۳- استاد فضل الله توکل – رویای بهار نارنج ۲ – گردآوری (محسن غلامی)

۷۴- استاد فضل الله توکل – رویای بهار نارنج ۳ – گردآوری (محسن غلامی)

۷۵- استاد فضل الله توکل – رویای بهار نارنج ۴ – گردآوری (محسن غلامی)

۷۶- استاد فضل الله توکل – تصنیف بیگانه – گردآوری (محسن غلامی)

۷۷- استاد فضل الله توکل – تصنیف چلچله – گردآوری (محسن غلامی)

۷۸- استاد فضل الله توکل – تصنیف گفتی – گردآوری (محسن غلامی)

۷۹- استاد فضل الله توکل – تصنیف گل سرخ – گردآوری (محسن غلامی)

۸۰- استاد فضل الله توکل – تصنیف پرنده – گردآوری (محسن غلامی)

۸۱- حمید متبسم – تصنیف همایون – گردآوری (محسن غلامی)

۸۲- حمید متبسم – بامداد قسمت اول – گردآوری (محسن غلامی)

۸۳- حمید متبسم – بوی نوروز سه گاه  – گردآوری (محسن غلامی)

۸۴- حمید متبسم – چهارمضراب سه گاه – گردآوری (محسن غلامی)

۸۵- حمید متبسم – ضربی همایون – گردآوری (محسن غلامی)

۸۶- حمید متبسم – ونوشه – تنظیم برای دو سنتور (محسن غلامی)

۸۷- جهانشاه برومند – با ستاره ها – گردآوری (محسن غلامی)

۸۸- جهانشاه برومند – به یاد استاد بدیعی – گردآوری (محسن غلامی)

۸۹- جهانشاه برومند – کعبۀ دلها – گردآوری (محسن غلامی)

۹۰- چهارمضراب عشاق – تنظیم برای هنرجویان مبتدی (محسن غلامی)

۹۱- چهارمضراب زابل – تنظیم برای هنرجویان مبتدی (محسن غلامی)

۹۲- پرچین – تنظیم برای هنرجویان مبتدی (محسن غلامی)

۹۳- رنگ ابوعطا – تنظیم برای هنرجویان مبتدی (محسن غلامی)

۹۴- رنگ بیات ترک – تنظیم برای هنرجویان مبتدی (محسن غلامی)

۹۵- آهنگ محلی مازندرانی ۱ – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۹۶- آهنگ محلی مازندرانی ۲ – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۹۷- حسین پرنیا – تصنیف گلپونه ها – گردآوری (محسن غلامی)

۹۸- حسین پرنیا – تصنیف حریر مهتاب – گردآوری (محسن غلامی)

۹۹- حسین پرنیا – تصنیف نوشانوش – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰۰- استاد مجید وفادار – ترانۀ به سوی تو – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰۱- استاد مجید وفادار – ترانۀ منتظرت بودم – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰۲- جواد ضرابیان – چهارمضراب شور – نگارش (محسن غلامی)

۱۰۳- داریوش پیرنیاکان – تصنیف سلسلۀ موی دوست – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰۴- داریوش پیرنیاکان – چهارمضراب شور – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰۵- داریوش پیرنیاکان – پیش درآمد شور – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰۶- استاد رضا شفیعیان – آواز بیات ترک – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰۷- استاد محمد رضا لطفی – چهارمضراب شور ۱ – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰۸- استاد محمد رضا لطفی – چهارمضراب شور ۲ – گردآوری (محسن غلامی)


نوشته شده در تاريخ سه شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط حسين اسحاق
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظ